Posts Tagged ‘مقامات معنوی’

راز خوب بودن

ژانویه 11, 2009

هیچ سری در کار نیست .فقط خودتی .
به غلط در جامعه ما جا افتاده است که برای این که خوب باشی و به مقامات معنوی برسی باید اوراد و اذکار عجیب غریب بگویی و اعمال شاقه به جا آوری و تسبیح ششصد وپنجاه وهشت دانه به دست بگیری و چله بنشینی و….. . نتیجه این تفکر غلط چیزی جز زدگی از دین و صاحب آن نخواهد بود . سالک متوهم بعد از زمانی می بیند هیچ اتفاقی رخ نداده و چیزی به دست نیاورده و اطرافیان وی که از رهبانیت و رفتار وی در تنگنایند ، همه را می گذارند به حساب صاحب شریعت .

چند سال پیش که آیت الله بهجت صبح ها می آمد حرم . وقتی وارد حرم می شد ، جوانی آمد جلو و از ایشان پرسید » آقا چه کنیم تا گناه نکنیم ؟» ایشان برگشت و گفت » گناه نکن » .همین . جوان متعجب وهاج و واج مانده بود .دوبار پرسید .واین بار هم شنید » گناه نکن » گفت «چی ؟» آقای بهجت گفت : » مگر دست خودت نیست ، نکن «

واقعیت خوب بودن و رسیدن به مقامات معنوی چیزی فراتر از این نیست . همه چیز دست اراده ماست . نیازی به معجزه وذکر و… برای  خوب بودن نیست . استاد طریق علم ماست . بارها من این جمله را از آیت الله بهجت شنیده ام : «استاد تو علم توست .به آن چه می دانی عمل کن خدا نادانسته ها را برایت روشن می کند .»

برای خوب بودن خوب باش . برای گناه نکردن گناه نکن . و……

پ.ن
1. راوی این حکایت خودم هستم و خودم شنیدم ودیدم .
2.صرفا این جانب حکایت نقل کردم و هیچ ادعایی نکردم . این را از باب نفهمی فراگیر در جامعه می گویم .
3.شاید بعدا طریقه خودمان در وصول را برای سالکان گفتیم .شاید .