نجوای هجده

آگوست 19, 2011

گردش نوِ گردون
هر چه حکم کند

«انسان را در رنج آفریده‌ای»

قدر و تقدیر
بهانه است

گستاخانه‌تر و بی‌واسطه‌تر
می‌خوانمت